Amsterdamseweg 116 b Amstelveen +31 6 535 690 36 Op afpraak
Social Media

ALGEMENE VOORWAARDEN

  /  ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN UPLIFT

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder, die personal training afneemt.

Duo-deelnemer: de natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder, die door de cliënt is uitgekozen om deel te nemen aan diens sessies.

Small group deelnemer: de natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder, die small group training afneemt.

Personal trainer: een gekwalificeerde personal trainer van Uplift.

Personal training: de dienst waarbij de personal trainer een trainingsprogramma voor de cliënt en/of de duo-deelnemer samenstelt en de cliënt en/of duo-deelnemer begeleidt bij het volgen van dit trainingsprogramma.

Small group training: de dienst waarbij de personal trainer een trainingsprogramma voor een groep cliënten samenstelt en deze groep begeleidt bij het volgen van dit trainingsprogramma.

Sessie: een trainings/coachingsmoment onder persoonlijke begeleiding van de personal trainer.

Intakeformulier: het formulier, tevens gezondheidsverklaring, dat de cliënt en/of de duo-deelnemer en/of de small group deelnemer tijdens de eerste sessie volledig en naar waarheid dient/dienen in te vullen.

Trainingsprogramma: het (persoonlijke) programma dat de personal trainer opmaakt bij aanvang van de personal training en/of small group training.

 

ARTIKEL 2: AANMELDING

1. De cliënt verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om een trainingsprogramma en de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de personal training overeenkomst te sluiten, zijn arts te raadplegen en/of zijn arts een doktersverklaring te vragen. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op een duo-deelnemer of een small group deelnemer.

2. Het intakeformulier dient door de cliënt en/of de duo-deelnemer volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

3. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan de cliënt en/of de duo-deelnemer (zonder opgaaf van reden) worden geweigerd voor personal training.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN

1. Inspanningsverplichting: personal training en small group training worden door de personal trainer naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Uplift garandeert resultaat indien de adviezen zowel binnen als buiten de training nauwkeurig worden opgevolgd. Noch Uplift, noch de personal trainer, staan in voor succes en welslagen van personal training indien de adviezen niet worden gevolgd.

2. De personal trainer is gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen al naar gelang de personal trainer dit nodig acht.

3. Uplift is bevoegd om gedurende het trainingsprogramma een nieuwe personal trainer aan te wijzen.

4. Personal training kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip van een sessie worden voorafgaande aan de sessie overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de cliënt. Indien een sessie niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/of tijdstip, dan is Uplift gerechtigd om de sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie of tijdstip.

5. De cliënt en/of duo-deelnemer of small group deelnemer dient/dienen zich tenminste 10 minuten voorafgaande aan een sessie omgekleed te melden op de afgesproken locatie.

6. De cliënt en/of duo-deelnemer en/of small group deelnemer zal/zullen de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen.

7. De cliënt en/of duo-deelnemer of small group deelnemer zal/zullen zich houden aan de door de personal trainer te geven hygiëne, kleding- en schoeiselvoorschriften.

8. De aangeschafte trainingssessies zijn persoonlijk en niet overdraagbaar of toewijsbaar (aan de duo-deelnemer).

9. De cliënt en/of duo-deelnemer of small group deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de afname van het overeengekomen aantal sessies binnen de vervalperiode. Na afloop van de vervalperiode komen niet afgenomen sessies automatisch te vervallen. In dat geval is er geen sprake van recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen.

10. De personal training overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde bepaalde uitvoeringstermijn. Na afloop van de uitvoeringstermijn eindigt de personal training overeenkomst van rechtswege, zonder dat daarvoor een nadere opzegging vereist is.

11. Uplift is gerechtigd de personal training overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding indien de cliënt en/of de duo-deelnemer of small group deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan de afgesproken verplichtingen voldoet.

 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

1. De tarieven voor personal training en small group training zijn op te vragen bij de personal trainers die Uplift vertegenwoordigen.

2. De tarieven dienen ineens per vooruitbetaling te worden voldaan per bankoverschrijving dan wel in maximaal twee termijnen. Uplift is gerechtigd trainingssessies op te schorten, zolang de cliënt niet aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

3. De cliënt heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen, indien het niet aan Uplift toe te rekenen valt dat een of meerdere sessies geen doorgang kan vinden en/of (een deel van) het trainingsprogramma niet kan worden voltooid.

 

ARTIKEL 5: ANNULERINGEN OF TE LAAT KOMEN

1. Duo Personal Training Pakket sessies vinden uitsluitend doorgang indien zowel de cliënt als de duo-deelnemer aanwezig zijn. Indien tenminste een van beide niet aanwezig kan zijn, dient de cliënt de sessie tijdig te annuleren.

2. De cliënt dient een sessie tenminste 24 uur van tevoren te annuleren. Deze melding dient telefonisch en/of persoonlijk door de cliënt te worden gedaan bij de personal trainer waarmee de sessie ingepland staat. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde sessie op een later tijdstip worden ingehaald. Indien de cliënt niet aan deze voorwaarden voldoet, is Uplift niet gehouden om de sessie in te (laten) halen.

3. Indien de cliënt en/of de duo-deelnemer of small group deelnemer te laat is/zijn voor een sessie, is Uplift niet verplicht om de geplande duur van de sessie te verlengen.

4. De cliënt en small group deelnemer zijn voor op grond van dit artikel verkorte of geannuleerde sessies het volledige tarief verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

1. Uplift kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor de cliënt en/of duo-deelnemer of small group deelnemer gestelde doel indien de adviezen zowel tijdens als buiten de training niet exact worden opgevolgd.

2. Uplift is, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, niet aansprakelijk wanneer de cliënt en/of de duo-deelnemer of de small group deelnemer schade lijdt en deze schade te wijten is aan: het niet volledig, niet correct of niet naar waarheid invullen van het intakeformulier;

– het niet strikt opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de personal trainer;
– de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt en/of de duo-deelnemer of small group deelnemer.

1. De cliënt en/of duo-deelnemer of small group deelnemer is/zijn jegens Uplift aansprakelijk wanneer Uplift op schade lijdt en deze schade aan de cliënt en/of de duo-deelnemer of small group deelnemer toe te rekenen valt; de cliënt en/of de duo-deelnemer of small group deelnemer zal/zullen Uplift vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

 

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT

1. Op deze Voorwaarden en de personal training overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.